Members of the TETRIAS research panel 

(this webpage will soon be translated in English)

De leden van de stuurgroep, met aan het hoofd Rob van der Sande, zijn ieder verbonden aan een andere hogeschool in Nederland of lid van de Vereniging Hogescholen (VH). Op deze pagina worden de stuurgroepleden gepresenteerd en is een algemene beschrijving te vinden over de bijdrage van de betreffende hogeschool ten aanzien van onderzoeksintegriteit.

 
Bart Muusse (InHolland)

Bart Muusse is sinds 2017 beleidsadviseur bij de stafafdeling Onderwijsbeleid & Juridische Zaken van Hogeschool Inholland. In zijn werk is hij onder andere actief als ambtelijk secretaris van de ethische commissie onderzoek en de commissie wetenschappelijke integriteit. Verder werkt hij aan strategisch onderzoeksbeleid met daaronder onderwerpen zoals onderzoeksondersteuning, onderzoekend vermogen en ontwikkeling van loopbaanpaden van onderzoekers. Hiervoor werkte hij voor het ministerie van Hoger Onderwijs van de provincie Alberta in Canada.

Hogeschool Inholland onderschrijft de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit. De instelling ondersteunt een onderzoekscultuur waarin goede onderzoekspraktijken gedijen en een veilige en inclusieve omgeving. Het motto is persoonlijk & dichtbij. Concreet zijn een ethische commissie onderzoek, een commissie wetenschappelijke integriteit en een vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit ingesteld. Verder zijn research data management en bewustwording van de ethische aspecten van onderzoek belangrijke aandachtspunten bij de implementatie van de code.

Gerben ter Riet (Hogeschool van Amsterdam)

Gerben ter Riet (1960) is arts-epidemioloog-B en verbonden aan de faculteit Gezondheid/Bewegen Sport Voeding van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), waar hij zich inzet om de kwaliteit van het praktijkgerichte wetenschappelijk onderzoek verder te vergroten en (docent-)onderzoekers te inspireren Open Science principes toe te passen. In samenwerking met Niek van Ulzen en Fenna van Nes bemenst hij de open-science-support-desk die onderzoekers van drie faculteiten ondersteunt. Recent publiceerden zij een 14-tal research integrity/openscience principes die leidend zijn in de advisering. Ook ondersteunen zij onze onderzoekers m.b.v. een open-science research manual. Zij zijn tevens in gesprek met mensen op de HvA op centraal niveau om aandacht te vragen voor manieren van erkennen en waarderen van onderzoekers om verantwoord onderzoek verder aan te moedigen. Ook proberen zij in samenwerking met de ethische commissie onderzoek van de HvA procedures zinvol en zo efficiënt mogelijk te maken.

Maaike Smole (Hogeschool Utrecht)
Maaike Smole  is beleidsmedewerker Onderzoek binnen Hogeschool Utrecht (HU). Hier
houdt ze zich voornamelijk bezig met de kwaliteitszorg van de vier kenniscentra binnen de HU en met dossiers rondom wetenschappelijke integriteit. Ook fungeert ze als ambtelijk secretaris van de klachtencommissie Wetenschappelijke Integriteit.
De HU heeft zich verbonden aan de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit 2018. Zo heeft de HU een Ethische Commissie Onderzoek, bestaande uit twee verschillende kamers met elk een eigen voorzitter. Verder heeft de HU een vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit aangesteld; zij is oud-lector van de hogeschool. Daarnaast is er ook een klachtencommissie Wetenschappelijke Integriteit opgericht, bestaande uit twee leden en een ambtelijk secretaris. Binnen de werkgroep Wetenschappelijke Integriteit in het Onderwijs wordt opgehaald hoe dit onderwerp is ingebed binnen de opleidingen, worden best practices gedeeld en ondersteuning geboden.
Jan Baljé (Hanzehogeschool)

Jan Baljé is sinds 2001 werkzaam bij de Hanzehogeschool. Als senior beleidsadviseur met ondersteuning van onderzoek vond Jan Baljé het oprichten van de ethische commissie (eerst als projectleider, later als secretaris) één van de mooiste klussen.  In die hoedanigheid was hij ook betrokken bij de opstart van het landelijk netwerk van ethische commissies in het hbo. Intussen maakt hij de overstap naar de praktijk van het onderzoek en onderwijs in de rol van hogeschooldocent lectoraat New Business & ICT. Uiteraard gaat hij daar door met het verspreiden van de bewustwording over wetenschappelijke integriteit in praktijkgericht onderzoek.

De Hanzehogeschool heeft al veel stappen ondernomen ten aanzien van wetenschappelijke integriteit. De gedragscode wetenschappelijke integriteit is verspreid en bediscussieerd. Er is een ethische adviescommissie opgericht en een vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit aangesteld. Samen met een aantal andere hogescholen is een commissie wetenschappelijke integriteit opgericht. Steeds meer lectoren zijn bewust bezig met de vraag hoe wetenschappelijke integriteit te vertalen naar hun eigen domein. In het onderwijs is de Hanzehogeschool bezig materiaal te verzamelen en te ontwikkelen. Het streven voor de komende jaren is om dat uit te breiden totdat de hele onderzoeksgemeenschap van de Hanzehogeschool bereikt is.

Jeroen Borghouts (Avans Hogeschool)

Jeroen Borghouts, geboren en getogen in Breda en afgestudeerd als fysiotherapeut en bewegingswetenschapper. Beide studies wekte zijn onderzoekende houding, waardoor hij met een promotieonderzoek startte aan de VU. In 1999 promoveerde hij op een onderzoek naar chronische aspecifieke nekklachten in de huisartspraktijk. Op dit moment is hij werkzaam als manager Expertisecentrum Caring Society van de Avans Hogeschool en lid van het steunpunt mensgebonden onderzoek.

Binnen Avans Hogeschool is onderzoeksintegriteit in beeld, maar nog erg versnippert. Binnen de diverse opleidingen is in de curricula aandacht voor verantwoord onderzoek. Onderzoekers in de expertisecentra handelen naar de Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit en kunnen met vragen terecht bij het steunpunt mensgebonden onderzoek. Momenteel worden de mogelijkheden verkend om het steunpunt op te schalen, om meer aandacht te kunnen geven aan het vergroten van de bewustwording van ethische en juridische aspecten bij het doen van onderzoek. De trainingen in Research Integrity die nu ontwikkeld gaan worden, samen met andere hogescholen, sluiten heel erg aan bij de wens om (nieuwe) onderzoekers hiermee vertrouwd te maken.

Jaron Schnitzer (Fontys)

Jaron Schnitzer heeft als fysiotherapeut, ethicus en docent zowel in Nederland als in het buitenland verschillende kanten van de zorg gezien en beleefd. Daarbij heeft hij zich verder verdiept in  zorgethiek en beleid. Sinds 6 jaar werkt hij als docent bij Fontys waarin hij met veel plezier vakken als (medische) ethiek doceert. Als onderzoeker heeft hij o.a. geparticipeerd in het ZonMw project ‘Research integrity in Universities of Applied Sciences’ en is daarnaast lid van de commissie ethiek van onderzoek binnen Fontys.

De laatste jaren houdt hij zich voornamelijk bezig met verbindingen tussen werkveld en praktijk vanuit het lectoraat zelfregie op de paramedische hogeschool. Hij doet aan grenswerken op een professionele werkplaats bij Stichting Gezondheidscentra Eindhoven (SGE) en houd zich bezig met projecten in de regio op het vlak van zorg, technologie en co-creatie.

Fontys is als één van de eerste hogescholen gestart met een commissie ethiek van onderzoek om invulling te geven aan de ambitie van de hogeschool om ‘altijd te toetsen op ethisch verantwoord onderzoek’. In 2017 is als initiatief van de commissie een boek uitgebracht over ‘Ethiek van praktijkgericht onderzoek’. Het boek had als doel onderzoekers in de praktijk, en met name begeleiders van onderzoek in de praktijk in het hbo en daarbuiten, een handreiking te bieden om ethische dilemma’s waar te nemen en bespreekbaar te maken. De afgelopen jaren heeft de commissie samen met de verschillende instituten en lectoraten ervaring opgedaan in het toetsen en begeleiden van onderzoek. Daarmee hebben we ook de uitdagingen in beeld en hopen wij de volgende ontwikkel- en professionaliseringsslag te kunnen maken in het goed en verantwoord doen van onderzoek conform de nieuwe gedragscode.

Frank van der Zwan (Vereniging Hogescholen)

Frank is senior beleidsadviseur praktijkgericht onderzoek en coördinator onderzoeksbeleid en internationalisering binnen de Vereniging Hogescholen (VH). De VH kent diverse bestuurscommissies die het bestuur ondersteunen bij de beleidsvoorbereiding en een platform bieden voor kennisdeling. Frank ondersteunt de bestuurscommissie onderzoek. Onderwerpen die worden besproken variëren van de kwaliteit van praktijkgericht onderzoek tot open science en van het ontwikkelen van onderzoekszwaartepunten tot deelname van hogescholen aan de Nationale Wetenschapsagenda.
In het Hogescholen Onderzoeksnetwerk (HON) zijn de beleidsadviseurs van de leden van de VH verenigd. In dit netwerk wordt kennis gedeeld, input opgehaald en vindt afstemming plaats op uiteenlopende dossiers op het gebied van praktijkgericht onderzoeksbeleid. Frank ondersteunt het HON in de rol van secretaris.